mj

Ιστοσελίδες σχετικές με την Βόρειο Ήπειροo-pyrros-logo

  search-icon    

Επαγγελματικός Οδηγός Βορειοηπειρωτών

history-icons

Ειδήσεις & Νέα  για τους Βορειοηπειρώτες και τον τόπο τους

history-icons

Ιστορία
της Ηπείρου απο την αρχαιότητα εως σήμερα

Διαφήμιση

Ευχαριστούμε πολύ την Top Host για την δωρεάν φιλοξενία της ιστοσελίδας μας.

Σύνδεση ΜέλουςΚαταστατικό Συνδέσμου - Όργανα του συλλόγου
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό Συνδέσμου
Μέσα
Μέλη Σωματείου
Πόροι του Σωματείου
Όργανα του συλλόγου
Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση Σωματείου
Όλες οι Σελίδες

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα όργανα του συλλόγου είναι:

    1)Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
    2)Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
    3)Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είναι 5μελές. Εκλέγεται από τη γενική συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή τους, τα μέλη που εκλέχτηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία του σωματείου. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. ή αν τυχόν εκπέσουν από το αξίωμα τους ( κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. σε πλήρη σύνθεση ), αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

Το Δ.Σ. έχει διετή θητεία, εκτός αν γίνει πρόταση μομφής σε γενική συνέλευση που αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3). Αν γίνει δεκτή η μομφή, τότε το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και εκλέγεται νέο προσωρινά μέχρι την επόμενη Γ.Σ., οπότε γίνονται κανονικές εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

2.Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γ.Σ. των μελών. Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., αποφασίζει έγκυρα για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας από τα μέλη του σωματείου, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητα τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν έκτακτα τη σύγκληση του συμβουλίου με αίτηση τους στον πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα μέρες. Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ένα τουλάχιστον μέλος του. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεδριάσεις στη συνέχεια, μετά από σχετική προειδοποίηση, εκπίπτει από το αξίωμα του με απόφαση των υπολοίπων μελών και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, κ.ο.κ.

4.O Πρόεδρος του σωματείου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε νομικού και φυσικού προσώπου, με την υποχρέωση να ενημερώνει Δ.Σ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίνει το λόγο σε όποιο μέλος το ζητήσει, τηρώντας σειρά προτεραιότητας, θέτει θέματα σε ψηφοφορία όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ομοφωνία και γενικά ευθύνεται για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων του Δ.Σ. σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη συνέλευση του σωματείου. Η σύγκληση Γ.Σ. από τον Πρόεδρο είναι υποχρεωτική, εφόσον τούτο ζητήσουν το 1/5 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών, μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Υπογράφει κάθε έγγραφο του σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής ή είσπραξης. Εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

5.O Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τα μητρώα των μελών και διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου. Φυλάσσει υπεύθυνα το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου. Προσυπογράφει τα κάθε είδους έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον πρόεδρο. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Δ.Σ.

6.O Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του σωματείου με βάση αποδείξεις. Ενεργεί όλες τις πληρωμές με εντάλματα που εκδίδονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση των δαπανών και που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα. Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον μηνιαίο απολογισμό του ταμείου. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και δικαιολογητικών. Καταθέτει τα χρήματα σε τράπεζες ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο και κρατάει στο ταμείο του για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του. Κάθε δαπάνη του σωματείου και μέχρι ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. θα ενεργείται με ευθύνη και πρωτοβουλία του ταμία και του προέδρου με κοινή τους απόφαση. Για μεγαλύτερο ποσό χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ.

7. Ο σύμβουλος μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα που του ανατίθενται.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.   Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του σωματείου και είναι το ανώτατο όργανο του. Εκτός από τις γενικές αρμοδιότητες αποφασίζει για κάθε άλλη υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2.  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει από το Δ.Σ. το 1/5 των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο και το γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης η μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία.

3.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/2 των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μετά από επτά (7) ημέρες, που θεωρείται κανονική και είναι σε απαρτία με την παρουσία όσων μελών προσέλθουν. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα της συνέλευσης και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Όταν η Γ.Σ. έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αυτές αρχίσουν, εκλέγεται με ανάταση των χεριών τριμελής εφορευτική επιτροπή από τα μέλη της συνέλευσης, με πρόεδρο, γραμματέα και ένα μέλος και με ειδικό καθήκον τη διενέργεια των εκλογών. Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, της οποίας τα μέλη απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι, ο πρόεδρος αυτής καλεί τα παριστάμενα μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, να δηλώσουν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική   επιτροπή.   Οι εκλογές διενεργούνται   με   κοινό ψηφοδέλτιο και σ' αυτό αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα επώνυμα των υποψηφίων. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό, ενώ οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι και πέντε σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις για την εξελεγκτική επιτροπή.

Μετά το τέλος των εκλογών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει αναλυτικό πρακτικό ψηφοφορίας, που υπογράφεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο από τα πρακτικά της Γ.Σ. που συντάσσει ο γενικός γραμματέας του σωματείου, αποφαίνεται δε επί τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, που καταγράφεται στα πρακτικά.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται μαζί και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται και τα μέλη του Δ.Σ. Συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή των μελών της και εκλέγει πρόεδρο και γενικό γραμματέα. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της, αυτό αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και τα μέλη του Δ.Σ.. Ελέγχει υποχρεωτικά κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. έκθεση του ετήσιου οικονομικού ελέγχου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρεί τα αποτελέσματα των οικονομικών ελέγχων και των εκθέσεων προς τη Γ.Σ.. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες μπορεί, ύστερα από απόφαση των μελών της, να συγκαλέσει μέσω του Δ.Σ. έκτακτη Γ.Σ.. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Το ημερολόγιο μας

o-pyrros-2014-s

Περισσότερα...

Χορευτικό

o-pyrros-xoreytiko2

Ώρες μαθημάτων:

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 5:00 με 8:00 μ.μ.. στο κτίριο του Κέντρου Λαογραφικών Ερευνών (ΚΕ.Λ.Ε.)

Λορέντζου Μαβίλη 17Α, ΛΑΡΙΣΑ

Περισσότερα...

Find us !

Facebook-32 Facebook
Youtube-32 Youtube
Vimeo-32 Vimeo